• Hail Hekate, Queen of the Underworld.

    Einodian Hekaten, kleizo, triho­ditin Erannen, Ouranian, Chthonian, te kai Einalian kroko­peplon.Tymbidian, psychais nekyôn meta bakcheuosan,Perseian, philerêmon, agallo­menên elaphoisi.Nykterian, skyla­kitin, amaima­keton basileian.Tauro­polon, pantos kosmou klêidouchon, anassan.Hêgemonên, nymphên, kouro­trophon, ouresi­phoitin.Lisso­menois, kouren, teletais hosiesi pareinai,Boukolo eumeneousan aei kechareoti thymô.

    Weiterlesen