Hail Hekate, Queen of the Underworld.

Hail Hekate, Königin der Unterwelt für die sich alle Tore öffnen.

Einodian Hekaten, kleizo, triho­ditin Erannen,
Ouranian, Chthonian, te kai Einalian kroko­peplon.
Tymbidian, psychais nekyôn meta bakcheuosan,
Perseian, philerêmon, agallo­menên elaphoisi.
Nykterian, skyla­kitin, amaima­keton basileian.
Tauro­polon, pantos kosmou klêidouchon, anassan.
Hêgemonên, nymphên, kouro­trophon, ouresi­phoitin.
Lisso­menois, kouren, teletais hosiesi pareinai,
Boukolo eumeneousan aei kechareoti thymô.